Regulamin

1- Wstęp

Niniejszy regulamin obowiązuje w całym serwisie http://www.nostalgiczny.pl, dotyczy wszystkich użytkowników.

DefinicjeMateriały – wszelkiego typu filmy, gify, zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w serwisie http://www.nostalgiczny.pl
Serwis – strona o adresie http://www.nostalgiczny.pl , będąca miejscem zamieszczania w/w materiałów
Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu http://www.nostalgiczny.pl

 

2- Postanowienia ogólne
http://www.nostalgiczny.pl  nie ponosi odpowiedzialności za:
korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem;
przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od właściciela;
utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu;
jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych.
Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów, a także do przeglądania materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników.
Zamieszczanie materiałów odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy
Zamieszczanie materiałów w serwisie jest bezpłatne i wcześniejszej rejestracji. Bezpłatne jest również przeglądanie materiałów zgromadzonych w serwisie.
Zabrania się:
umieszczania materiałów, które nie są własnością użytkownika lub co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich;
umieszczania w serwisie materiałów, na których są osoby trzecie, bez zgody w/w osób.
Użytkownik zamieszczając filmy, clipy etc. oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim materiałów.
Zamieszczając materiały w serwisie, użytkownik przekazuje właścicielowi nieodpłatną, niewyłączną licencję, obejmującą wykorzystywanie tychże materiałów dla potrzeb serwisu http://www.nostalgiczny.pl/, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu w momencie ich wykorzystania (tzn. kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji) w celu promocji oraz reklamy serwisu. Nieodpłatna, niewyłączna licencja obejmuje również wykorzystywanie przez właściciela materiałów publikowanych w serwisie, na innych stronach należących do właściciela, z uwzględnieniem licencji Creative Common.
Właściciel serwisu może odmówić emisji materiałów, gdy zostanie zakwestionowany ich stan prawny lub są słabej jakości.

 

3- Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2017 r.

Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. – Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego